DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.kraszewskiego.com/.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Standardy dostępności

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Strona  wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs) , dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
 • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) są wyraźnie oznakowane.
 • Stosujemy zasady prostego języka.
 • Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą menu kryjącego się pod ikoną z symbolem osoby niepełnosprawnej.
 • Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące mogą łatwo zmienić rozmiar tekstu za pomocą menu kryjącego się pod ikoną z symbolem osoby niepełnosprawnej.
 • Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.
 • Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.
 • Strony informacyjne są dostępne w formacie łatwym do czytania – ETR.
 • Centrum dysponuje urządzeniem ułatwiającym słyszenie – Pętlą Indukcyjną (wersja mobilna).
 • Na życzenie pacjenta istnieje możliwość komunikacji w formie SMS lub e-mail.
 • Na życzenie osoby głuchej Centrum dysponuje tłumaczem języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 

Prosimy kontaktować się e-mailowo na adres: rejestracja@kraszewskiego.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedziby

Budynek Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego znajdujący się w Łodzi, przy ul. Kraszewskiego 7/9 w przestrzeni parterowej został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez:

 • usunięcie barier architektonicznych,
 • przed głównym wejściem znajduje się parking z trzema miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 • wewnątrz budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • możliwy jest wstęp z psem asystującym,
 • w całym budynku rozmieszczone są piktogramy wspomagające komunikację,
 • przy głównym wejściu dostępny jest dzwonek powiadamiający osobę pełniącej funkcję przewodnika dla osób niewidomych lub niedowidzących, oraz osób z innymi niepełnosprawnościami wymagającymi pomocy,
 • w rejestracji znajduje się stanowisko do obsługi osób niedosłyszących z wykorzystaniem pętli indukcyjnej (wersja mobilna),
 • w rejestracji znajduje się stanowisko dostosowane do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób z innymi niepełnosprawnościami,
 • obecność oznaczeń w jaskrawych barwach ułatwiających osobom słabowidzącym poruszanie się po placówce.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast