DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.kraszewskiego.com/.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-04.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2022-08-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Prosimy kontaktować się e-mailowo na adres: rejestracja@kraszewskiego.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna siedziby:

Teren wokół budynku, parking i wejście

Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa.
Teren wokół budynku jest utwardzony.
Drzwi otwierają się na zewnątrz z możliwością blokady domykacza poprzez maksymalne otwarcie drzwi.
Przed budynkiem znajdują się 4 wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Podjazd pomiędzy wyznaczonymi miejscami parkingowymi, a wejściem bez barier.
Przy wejściu nie ma schodów.
Wejście o budynku o szerokości 100 cm, z możliwością poszerzenia do 130 cm.
Po lewej stronie od wejścia znajduje się na wysokości 128 cm dzwonek powiadamiający osobę pełniącą funkcję przewodnika dla osób niewidomych lub niedowidzących, oraz osób z innymi niepełnosprawnościami wymagającymi pomocy.
Po wejściu do przychodni podjazd o długości 5,5 m z poręczą po stronie prawej i pochylnią nie przekraczającą 45o.
Po skręceniu w lewo pierwsze drzwi po stronie lewej wejście do Związków Zawodowych.

Punkt obsługi bieżącej

Po skręceniu w lewo po stronie prawej w pomieszczeniu 3 znajduje się punkt obsługi pacjentów.

Rejestracja

Rejestracja znajduje się po lewej stronie od wejścia drugie drzwi w pomieszczeniu 26.
Na wprost wejścia znajduje się stanowisko umożliwiające obsługę osób poruszających się na wózku inwalidzkim z odpowiednio obniżonym blatem oraz osób z innymi niepełnosprawnościami.
Stanowisko do obsługi osób niesłyszących wyróżnia znak przekreślonego ucha.

Dalsza część budynku

Centrum dysponuje pomieszczeniem, które zapewnia dyskrecję. Klienci mogą w nim na osobności porozmawiać
z naszymi pracownikami.
Przewijak znajduje się w pomieszczeniu 12.
Szatnie znajdują się naprzeciwko pomieszczenia rejestracji i punktu obsługi bieżącej.
Zakaz przejścia bez pracownika za szatniami po prawej stronie za białymi drzwiami.
Drzwi nie mają progów, a ich szerokość to co najmniej 90 cm.
Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Podczas odbywania fizjoterapii zapewniona pomoc pracowników.
Parter budynku bez barier.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym.
W całym budynku rozmieszczone są piktogramy wspomagające komunikację.
Obecność oznaczeń w kontrastowych barwach ułatwiających osobom słabowidzącym poruszanie się po placówce.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej znajdującej się w pomieszczeniu 26 (wersja mobilna).
Możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego „wideotłumacz”.
Możliwość komunikacji w formie SMS lub e-mail.
Schemat rozkładu pomieszczeń w Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego dostępny w formie dotykowej przy wejściu po stronie lewej.
Na każdych drzwiach znajdują się oznaczenia wzrokowe z opisem pomieszczenia i koniecznymi informacjami.
Nad każdymi drzwiami znajdują się oznaczenia wzrokowe z numerem pomieszczenia.
Na drzwiach przy klamkach znajdują się oznaczenia dotykowe z numerem pomieszczenia.
Tablica informacyjna znajdują się przy pomieszczeniu 26 rejestracji – dostępność zawartości TI.

Dostępność cyfrowa:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona  wykorzystuje „nawigację okruszkową” (breadcrumbs), dzięki której można łatwo powrócić do strony wyższego rzędu.
Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) są wyraźnie oznakowane.
Stosujemy zasady prostego języka.
Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Osoby słabiej widzące mogą łatwo przełączyć widok ekranu za pomocą menu kryjącego się pod ikoną z symbolem osoby niepełnosprawnej.
Dbamy o odpowiedni rozmiar tekstu na stronie internetowej. Osoby słabiej widzące mogą łatwo zmienić rozmiar tekstu za pomocą menu kryjącego się pod ikoną z symbolem osoby niepełnosprawnej.
Infografiki i inne obrazy uzupełniamy tekstem alternatywnym.
Obrazy o funkcji tylko pomocniczej, które nie niosą dodatkowej informacji, mają pusty znacznik „alt”.
Strony informacyjne są dostępne w formacie łatwym do czytania – ETR.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Przydatne linki:

Darmowy tłumacz języka migowego dostępny w różnych godzinach oraz instytucjach, czy firmach

Безкоштовний перекладач жестової мови – Darmowy tłumacz języka migowego – Бесплатный переводчик жестового языка

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera dostępność

Strona internetowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zawiera przydatne informacje dotyczące opieki medycznej na terenie całego województwa, m.in. listę placówek, które podpisały kontrakty na świadczenia w poszczególnych zakresach

Strona centrali NFZ zawiera kluczowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, zarządzenia i rozporządzenia będące podstawą prawną działania jednostek świadczących usługi medyczne

Informacje o nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej

Informacje o szybkiej terapii onkologicznej

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna po 1 października 2017 r.  

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta z Ukrainy | Для Пацієнта з України